Kilkenny Regional Water Supply Scheme | Fogarty Drilling Ltd, Kilkenny, Ireland